Hoeny comb เป็นเทคโนโลยีที่ดัดแปลงมาจาก การนำเอา พลาสติกหรือ อลูมิเนียม มาหล่อเข้ารูป เป็นลักษณะเหมือน รังผึ้ง(honey) เทคโนโลยีนี้ช่วยลดน้ำหนักแผ่น sandwich panel ที่ใช้ honey comb เป็นแกนกลางได้อย่างดี แต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรง หากเราจิตนาการถึงรังผึ้ง เราจะเห็นว่า บนรังผึ้ง 1 ชิ้น มีทั้งรู และจุดที่ทึบเหมือนเป็นจุดเชื่อมต่อกัน

จุดที่เชื่อมต่อกันนี้จะเป็นตัวสร้างความแข็งแรง และรับน้ำหนักและกระจายน้ำหนักไปยังพื้นที่โดยรอบ ดังนั้น Honey comb จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาประกอบเป็นพื้น ผนัง หรือประตูตู้บรรทุก